Namesakes for Garnet

Saints: 1 saint
      Saint Thomas Garnet   1575-1608