Yao

Yao (or Chiyao) is a language spoken in Malawi, Mozambique and Tanzania. It belongs to the Bantu branch of the Niger-Congo language family.