Namesakes

Pierre Nord Alexis   (m)   1820-1910  
Haitian Presidents   1902-1908   (president)