Namesakes

Elena Azarova   (f)   1973-  
Olympic Medalists   2000; 2004   synchronized swimming - team   (gold)