Namesakes

Marion Bartoli   (f)   1984-  
Notable Athletes   (tennis)