Namesakes

Krasimira Bogdanova   (f)   1949-1992  
Olympic Medalists   1976; 1980   basketball   (bronze/silver)
Yuliya Bogdanova   (f)   1964-  
Olympic Medalists   1980   swimming - 200 m breaststroke   (bronze)