Namesakes

Thom Eklund   (m)   1958-  
Olympic Medalists   1984; 1988   ice hockey   (bronze)
Pelle Eklund   (m)   1963-  
Olympic Medalists   1984   ice hockey   (bronze)