Rasim Kara   (m)   1950-  
Notable Athletes   (soccer)