Namesakes

Esteban Paredes   (m)   1980-  
Notable Athletes   (soccer)
Juan Carlos Paredes   (m)   1987-  
Notable Athletes   (soccer)