Namesakes

Daniel Plaza Montero   (m)   1966-  
Olympic Medalists   1992   20 km walk   (gold)
Manuel Plaza   (m)   1900-1969  
Olympic Medalists   1928   marathon   (silver)