Namesakes

Soheil Rahmani   (m)   1988-  
Notable Athletes   (soccer)
Bakhtiar Rahmani   (m)   1991-  
Notable Athletes   (soccer)