Namesakes

Leonardo Sarto   (m)   1992-  
Notable Athletes   (rugby)