Jianwen

Revisions
Given Name(s): Yunwen, Jianwen
Surname(s): Zhu
Gender: Male
Birth Date: 1377 December 5
Death Date: 1402 July 13
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Jianwen_Emperor

Categories

Name: Zhu Yunwen
Type: emperor
Years: 1398-1402