Zhu Qizhen

Revisions
Given Name(s): Qizhen, Tianshun, Zhengtong
Surname(s): Zhu
Gender: Male
Birth Date: 1427 November 29
Death Date: 1464 February 23
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Zhengtong_Emperor

Categories

Type: emperor
Years: 1435-1449
Type: emperor
Years: 1457-1464

Also Known As

Tianshun
Zhengtong