Jiajing

Revisions
Given Name(s): Houcong, Jiajing
Surname(s): Zhu
Gender: Male
Birth Date: 1507 September 16
Death Date: 1567 January 23
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Jiajing_Emperor

Categories

Name: Zhu Houcong
Type: emperor
Years: 1521-1567