Longqing

Revisions
Given Name(s): Zaihou, Longqing
Surname(s): Zhu
Gender: Male
Birth Date: 1537 March 4
Death Date: 1572 July 5
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Longqing_Emperor

Categories

Name: Zhu Zaihou
Type: emperor
Years: 1567-1572