Chongzhen

Revisions
Given Name(s): Youjian, Chongzhen
Surname(s): Zhu
Gender: Male
Birth Date: 1611 February 6
Death Date: 1644 April 25
Death Place: Jingshan Hill
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Chongzhen_Emperor

Categories

Name: Zhu Youjian
Type: emperor
Years: 1627-1644