Zhelyu Zhelev

Revisions
Given Name(s): Zhelyu, Mitev
Surname(s): Zhelev
Gender: Male
Birth Date: 1935 March 3
Birth Place: Veselinovo, Bulgaria
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Zhelyu_Zhelev

Categories

Type: president
Years: 1990-1997