Nataliya Leshchyk

Revisions
Given Name(s): Nataliya
Surname(s): Leshchyk
Gender: Female
Birth Date: 1995 July 25
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Nataliya_Leshchyk

Categories

Type: silver
Year: 2012
event: rhythmic gymnastics
country: Belarus