Writing System: Azerbaijani

Code:AJ
Script:Latin
Name:Azerbaijani
Related Code:
Alt Names:Azeri
Relevant Usages: