Writing System: Cherokee

Code:CO
Script:Cherokee
Name:Cherokee
Related Code:
Alt Names:
Relevant Usages:Cherokee;
Characters:
(a)
(da)
(de)
(di)
(dla)
(do)
(du)
(dun)
(e)
(ga)
(ge)
(gi)
(go)
(gu)
(gun)
(ha)
(he)
(hi)
(ho)
(hu)
(hun)
(i)
(ka)
(la)
(le)
(li)
(lo)
(lu)
(lun)
(ma)
(me)
(mi)
(mo)
(mu)
(na)
(hna)
(nah)
(ne)
(ni)
(no)
(nu)
(nun)
(o)
(qua)
(que)
(qui)
(quo)
(quu)
(quun)
(s)
(sa)
(se)
(si)
(so)
(su)
(sun)
(ta)
(te)
(ti)
(tla)
(tle)
(tli)
(tlo)
(tlu)
(tlun)
(tsa)
(tse)
(tsi)
(tso)
(tsu)
(tsun)
(u)
(un)
(wa)
(we)
(wi)
(wo)
(wu)
(wun)
(ya)
(ye)
(yi)
(yo)
(yu)
(yun)