Country: China

Code:chn
Name:China
ISO 3166-1 (2):cn
ISO 3166-1 (3):chn
ISO 3166-2:
Type:country
Genitive:Chinese
URL Form:china
Icon:
Ancient:no
Wikipedia:
Alt Names:
Relevant Usage(s):Chinese; Chinese (Cantonese); Chinese (Hakka); Hmong; Mongolian; Tibetan; Uyghur; Zhuang; Western Yugur; Manchu; Evenki; Yi; Chinese (Hokkien); Chinese (Wu); Chinese (Teochew); Chinese (Min Dong); Chinese (Min Bei);
Parent(s):Asia;
Children:Fujian; Guangdong; Guangxi; Guizhou; Inner Mongolia; Qinghai; Shanghai; Tibet; Xinjiang; Yunnan; Zhejiang;
Description: