Country: Kosovo

Code:xkv
Name:Kosovo
ISO 3166-1 (2):xk
ISO 3166-1 (3):xkv
ISO 3166-2:
Type:country
Genitive:Kosovar
URL Form:kosovo
Icon:
Ancient:no
Wikipedia:
Alt Names:
Relevant Usage(s):Albanian; Kosovar; Gorani;
Parent(s):Europe;
Children:
Description: