Script: Sylheti Nagri

ISO 15924:Sylo
Name:Sylheti Nagri
Direction:left to right
Logogram:no
Has upper/lower:no
Alt Names:Sylheti, Sylhet Nagri, Syloti Nagri
Writing Systems:Sylheti;