Chongzhen

 History
GIVEN NAME(S): Chongzhen, Youjian
SURNAME(S): Zhu
GENDER: Male
BIRTH DATE: 1611 February 6
DEATH DATE: 1644 April 25
DEATH PLACE: Jingshan Hill

Categories

Chinese Emperors
NAME: Zhu Youjian
TYPE: emperor
YEARS: 1627-1644