Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Zdislava Berka   1220-1252