Olympic Medalists: 1 gold
(gold) Vsevolod Bobrov   1956   ice hockey