Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Thomas Garnet   1575-1608