Namesakes

Nikolai Gogol   (m)   1809-1852  
Notable Writers