Namesakes

Olympic Medalists: 1 gold
(gold) Dzhamal Otarsultanov   2012   wrestling