Namesakes

Saints: 1 blessed
Blessed Lorenzo Maria of Saint Francis Xavier (a.k.a. Salvi)   1782-1856