Namesakes

Austrian Chancellors and Presidents: 1 president
(president) Karl Seitz   1919-1920