Oromo Surnames

Oromo names are used in Ethiopia.
usage