Notable Athletes: 1 soccer
(soccer) Rasim Kara   1950-