There was no name definition found for Alvarez.

See:

ÁLVAREZ     Spanish