Namesakes

Saints: 1 saint
Saint Giuseppe Maria Tomasi   1649-1713