There are multiple entries for Wang.

WANG (1)     Chinese
WANG (2)     German, Dutch
WANG (3)     German, Swedish, Norwegian, Danish
WANG (4)     Yiddish